LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Trong thời gian qua, Nguyễn Đình Cống đã tán phát nhiều bài viết nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam trên các trang mạng xã hội. Các bài viết có tiêu đề rất khác nhau song đều có chung nội dung đó là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và đất nước. Bài viết “Về Đảng và Mác – Lênin” trên “Baotiengdan của y là một trong số đó. Y xuyên tạc rằng: Theo như thực trạng hiện nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam vượt quá xa lãnh đạo và cầm quyền mà thực chất là thống trị……”

Cần phải nhận thức rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam.…

Read more