Sự ngộ nhận của Triệu Tử Long

Trên trang Vietnamthoibao bút danh Triệu Tử Long đăng bài Điều 4 Hiến pháp và sự cần kíp của Tòa Bảo hiến!”, Y ngộ nhận cho rằng “Vì ủng hộ Điều 4, Hiến pháp 2013 nên cần kíp có Tòa Bảo hiến để bảo vệ sự liêm chính của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thực chất đây chỉ là chiêu trò cũ của Y và đồng bọn, nhằm mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, Hiến pháp Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, nói đến cơ chế bảo hiến, hay tòa bảo hiến. Trên thế giới có nhiều mô hình bảo hiến, đơn cử như: Mô hình bảo hiến phi tập trung, là mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp đều có chức năng và thẩm quyền giám sát tính hợp hiến. Mô hình bảo hiến kiểu Pháp, ở mô hình này, chỉ được giám sát tính hợp hiến của văn bản được phê chuẩn bởi nghị viện nhưng chưa được ban hành bởi tổng thống.…

Read more