Luận điệu phản động của Phạm Đình Bá

Lợi dụng một số vấn đề về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, Nguyễn Đình Bá đã đăng trên trang “Doithoaionline” bài viết:“Xã hội cố làm mà đảng phá việc dân nước có thu nhập cao ra sao, để đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc đường lối lãnh đạo phát triển kinh tế của Đảng.

 Nguyễn Đình Bá đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “thể chế độc tài độc đảng ở Việt Nam hiện nay hành xử như là tảng đá rất nặng buộc vào cổ dân khi xã hội đang ráng bơi qua sông để đến bờ với thu nhập cao …”. Vấn đề này Nguyễn Đình Bá nên hiểu rằng. Điều 4 Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.…

Read more