Lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp của Đảng và nhân dân Việt Nam

Trên trang Facebook “Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng”, “Lê Thân” đã phát tán tài liệu có tựa đề Việt Nam chọn con đường nào?”. Trong tài liệu này Y đã bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng: cuộc chiến chống tham nhũng” về cơ bản “vẫn tỏ ra bất lực”; Hơn 30 năm sau, Nghị quyết Đại hội 6 Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế đặc biệt duy nhất trên thế giới nền kinh tế “không chịu phát triển”. Y còn cho rằng: “Đất nước chưa bao giờ lâm vào tình trạng nguy hiểm cực độ”. Điều này cho thấy, Lê Thân đã cố tình phủ nhận thành tựu chống tham nhũng và sự nghiệp đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng to lớn do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đứng trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc chống phá Đảng và Nhà nước ta của “Lê Thân” và các thế lực thù địch, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng để không bị mắc phải mưu đồ xấu xa của bọn chúng.…

Read more