Phản bác luận điệu xuyên tạc của Nguyên Anh

Tiếp tục với những chiêu bài mà các thế lực thù địch thường sử dụng là đưa các thông tin sai lệch về dân chủ nhằm xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam. Mới đây, trên trang blog “Quyenduocbiet” Nguyên Anh có bài viết: “Dân chủ và phi dân chủ”, cho rằng: Dưới sự cai trị của cộng sản, Việt Nam trở thành một xã hội phi dân chủ. Thực tế, Nguyên Anh đang cố tình không hiểu và xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam.

Thứ nhất, dân chủ là một phạm trù lịch sử. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, dân chủ là phương tiện tất yếu để con người đạt tới tự do, giải phóng toàn diện những năng lực vốn có của mỗi cá nhân, tức quyền con người được bảo đảm và thực hiện đầy đủ. Đặc trưng cơ bản của dân chủ là tất cả các công dân đều có quyền tham dự đời sống chính trị, quyền lực cao nhất của đất nước thuộc về đại diện của nhân dân; mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật.…

Read more