Không thể phủ nhận thành tựu giáo dục của Việt Nam

Những năm qua, cùng với những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục Việt Nam đã tích cực đổi mới và đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bất chấp thực tế đó, các phần tử cơ hội, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của giáo dục Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Trong bài viết, “Một nền giáo dục dối trá toàn diện” với cái nhìn thiển cận, phiến diện, thái độ không thiện chí, Trần Mạnh Hảo chỉ nhìn vào một số hạn chế, yếu kém trong công tác giáo dục, đào tạo để xuyên tạc, phủ nhận toàn bộ thành tựu của nền giáo dục Việt Nam, khi cho rằng “nền giáo dục Việt Nam đã xuống cấp tới mức không còn có thể xấu xa hơn nữa” và những hạn chế của giáo dục là do chế độ….…

Read more