Lật tẩy chiêu trò chống phá Đảng

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin do các thế lực thù địch đăng tải, phát tán nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, trên trang “Vietnamthoibao” đã đăng bài viết “Tham nhũng ngay từ… lập pháp” của kẻ có bút danh Hồng Dân khi cho rằng:“Đảng góp mặt trong tất cả“các mâm: từ lập pháp, hành pháp cho đến luôn tư pháp…”

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và toàn xã hội là không thể phủ nhận

Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị – tư tưởng và pháp lý rõ ràng, vững chắc. Về mặt lịch sử, 93 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược.…

Read more