PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Vừa qua, trên trang “quyenduocbiet” Đào Tăng Dực có bài viết: “Tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp”, cho rằng hiến pháp của Việt Nam không bảo đảm tính tối thượng, vì không quan trọng bằng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và không có cơ chế bảo vệ hiến pháp. Thực tế, Đào Tăng Dực đang cố tình hiểu sai về Hiến pháp Việt Nam, vì vậy đang vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thứ nhất, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đạo luật gốc quy định những quan hệ nền tảng nhất, tạo dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động của toàn xã hội. Hiến pháp đứng ở vị trí đỉnh của cấu trúc hình tháp trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.…

Read more