Phản bác luận điệu xuyên tạc của Trần Khánh Ân

Vẫn tiếp tục với chiêu bài bịa đặt, vu khống, bóp méo sự thật, mới đây Trần Khánh Ân đã đã đăng trên trang “Baotiengdan” bài viết “Đứng trong nghèo khó Đảng Cộng sản chỉ còn những lựa chọn tăm tối”, Y đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Trần Khánh Ân đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ xụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng học theo Trung Quốc tạo ra tăng trưởng giả tạo, thông qua bất động sản rồi tạo ra được cho đất nước một tầng lớp dân oan và kinh tế nguy ngập”. Với luận điệu trên mục đích của Trần Khánh Ân là nhằm xuyên tạc, bóp méo sự thật, dẫn dắt, hướng lái nhận thức và dư luận theo mục đích xấu xa của Y , làm cho một bộ phận quần chúng nhân dân, giới trẻ hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niền tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong đổi mới, phát triển kinh tế đất nước.…

Read more