Cần nhận thức đúng về lấy phiếu tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Sự thật rõ ràng, rành mạch như vậy nhưng những phần tử phản động vẫn cố tình xuyên tạc nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.

Trên trang “Vietnamthoibao”, kẻ tự xưng Nguyễn Nam bịa đặt ra cái gọi là: “Lấy phiếu tín nhiệm để phe nhóm có cớ trị nhau?” Hay “Luật hóa việc phe nhóm triệt nhau?” gây nghi ngờ, hoang mang trong dư luận xã hội vào một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trước những việc làm sai trái, thiếu thiện chí của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức cảnh giác, nhận diện chính xác bộ mặt thật của chúng, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu chống phá Đảng và Nhà nước ta của Nguyễn Nam.…

Read more