Phản bác luận điệu xuyên tạc cuốn sách chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cuốn sách chứa đựng giá trị to lớn; được tổng kết lại từ những bài phát biểu, bài nói chuyện và những chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Song, với góc nhìn phiến diện cùng động cơ chính trị thiếu trong sáng, nhiều thế lực thù địch, phản động đã tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cuốn sách. Chúng rêu rao rằng: Cuốn sách “không có giá trị gì”, “chống tham nhũng, tiêu cực mãi chỉ là khẩu hiệu, hình thức”,…

Đây là âm mưu thâm độc nhằm hạ thấp uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng ta nói chung.…

Read more