VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỦA PHẠM QUÝ THỌ

Gần đây, trên mạng internet, Phạm Quý Thọ đã đăng tải bài viết với tựa đề “Đảng không thể vượt qua rào cản ý thực hệ đối nghịch trong “chính sách đặc biệt” cho tri thức”. Y đưa ra những luận điệu rằng: tự do cho tri thức bị kìm hãm bởi cơ chế, chính sách do Đảng đặt ra nên không khuyến khích đổi mới, sáng tạo và phát triển; “kinh tế thị trường chủ nghĩa Mác-Lênin mang bản sắc dân tộc ngày càng bất cập”. Thực chất đây là những luận điệu xuyên tạc, nhìn nhận một cách phiến diện, chủ quan nhằm phủ nhận vai trò của ý thức xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng của đối với xã hội.

Thực chất của luận điệu đòi tự do cho tri thức của Phạm Quý Thọ

Nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, Phạm Quý Thọ đã đưa ra luận điệu như “Ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã trở nên giáo điều” và cải cách thể chế đang bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều.…

Read more