Luận điệu phản động của Quang Nguyên về Đạo Công giáo ở Việt Nam

Lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là âm mưu, hoạt động thâm độc của các thế lực thù địch, phản động. Chúng thường lợi dụng tất cả các tôn giáo để chống phá, trong đó có đạo Công giáo. Bài viết “Thiên Chúa Giáo và chính quyền” của Quang Nguyên trên trang “Vietnamthoibao” nhằm xuyên tạc đạo Công giáo ở Việt Nam cả trong lịch sử và hiện tại là một trong số đó.

Thứ nhất, xuyên tạc đạo Công giáo trong lịch sử

Quang Nguyên cho rằng: “Giáo dân Công giáo đã đóng góp quan trọng vào các phong trào đấu tranh chống lại chính quyền cộng sản, đặc biệt là vào thập niên 1950 và 1960 tại miền Bắc”. Y cũng giải thích: “Giáo dân chống lại chính quyền cộng sản tại Việt Nam chủ yếu là do họ không đồng ý với chính sách cộng sản về tôn giáo và quyền con người… thường áp đặt các quy định để kiểm soát tôn giáo”.…

Read more