Vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động của Đào Tăng Dực

Vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet” Đào Tăng Dực có viết bài “Tương quan giữa Hiến Pháp và luật pháp trong một Chế độ pháp trị nghiêm chỉnh”. Thông qua bài viết Y đã bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đào Tăng Dực cho rằng “tất cả những điều khoản của HP 2013 đi ngược với công bằng, lẽ phải và những quy luật nền tảng của một bản hiến pháp dân chủ nghiêm chỉnh” và Đảng đã “thi hành các chính sách độc tài đảng trị với sự đồng thuận của đội ngũ đảng viên”. Phải khẳng định, đây là luận điệu đặt điều, bịa đặt của Đào Tăng Dực, bởi lẽ:

Hiến pháp với tính chất là văn bản pháp luật chủ đạo của mỗi quốc gia, hiến pháp hợp thức hóa về mặt pháp lý quyền lực nhà nước.…

Read more