SỰ “CUỒNG NGÔN” CỦA NGUYỄN GIA KIỂNG

Nguyễn Gia Kiểng – kẻ chuyên tung lên mạng xã hội những bài viết có nội dung rất xấu độc, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Một trong số đó là bài viết: “Tương lai nào cho Đảng Cộng Sản?” đăng trên trang “Thongluan-rdp. org”.

Nguyễn Gia Kiểng cho rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã biến “Việt Nam từ một nước nhiều triển vọng nhất Đông Nam Á thành nước tụt hậu nhất vùng”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết, đồng lòng đứng lên giành độc lập dân tộc và tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến để giữ vững  sự độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.…

Read more