VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM CỦA NGUYÊN ANH

Để thực hiện mục tiêu chống phá công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mới đây, trên trang “Quyenduocbiet. com”, Nguyên Anh lại đăng bài “Xây dựng CNXH bằng nước bọt!” để phủ nhận sạch trơn những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Đặc biệt, Y đã trắng trợn xuyên tạc, đặt điều về phát triển giáo dục và y tế ở Việt Nam. Song, sự thật ở Việt Nam đã và đang bác bỏ mọi luận điệu chống phá này của Nguyên Anh. Bởi lẽ:

1. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân; xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Do đó, các chính sách của nhà nước đều hướng đến quyền và lợi ích của nhân dân.…

Read more