Người dân Việt Nam đã thụ hưởng quyền con người từ rất sớm

Bài viết: “EU: Không gian nhân quyền Việt Nam bị thu hẹp” với những thông tin bịa đặt, phiến diện, thù địch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam của Quang Minh trên trang “Thoibao. de”. Nhưng sự thật là:

Người Việt Nam đã thụ hưởng quyền con người trước khi thế giới có Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948)

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân Việt Nam đã được hưởng thụ quyền con người. Nhưng mãi đến năm 1948, thế giới mới đạt được sự đồng thuần để có bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Với những nỗ lực vì quyền con người, cho đến nay, Việt Nam là thành viên 7/9 điều ước cốt lõi về quyền con người gồm: Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị 1966 (ICCPR); Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa 1966; Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979; Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1969; Công ước về Quyền Trẻ em năm 1989 và hai Nghị định thư bổ sung về trẻ em trong xung đột vũ trang và chống sử dụng trẻ em trong các hoạt động mại dâm và tranh ảnh khiêu dâm; Công ước về Quyền của Người khuyết tật năm 2006; Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. …

Read more