Liên minh công – nông – trí thức là một tất yếu khách quan

Thời gian gần đây JB Nguyễn Hữu Vinh viết tại trang “Rfavietnam”: “Chấn hưng văn hóa hay mở cửa cho tham nhũng văn hóa?”. Thông qua bài viết Y đã cố tình xuyên tạc khối liên minh công – nông – trí thức, khi lu loa rằng “đưa giai cấp công nhân được gọi là tiên tiến, giai cấp bần cố nông liên minh lên lãnh đạo xã hội, thực chất là phá vỡ hoàn toàn quy luật kinh tế xã hội và tiêu diệt những mầm mống tinh hoa của nền kinh tế đất nước”.

Luận bàn về vấn đề này, chỉ rõ cho Nguyễn Hữu Vinh biết rằng: Cả về mặt lý luận và thực tiễn đều cho thấy, liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức luôn là vấn đề có tính chiến lược của cách mạng Việt Nam, kể cả trong cách mạng dân tộc, dân chủ cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Phê phán luận điệu sai trái của Song Chi

Vừa qua, Song Chi đăng bài “Từ vụ tử tù Lê Văn Mạnh đến chính sách “trị” dân của một chế độ độc tài”, được đăng trên facebook: Đài Á Châu tự do. Trong bài viết Song Chi cho rằng, không nên thi hành án với tử tù Lê Văn Mạnh và cho rằng mọi hành động, chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đều nằm trong những chiến lược, biện pháp “trị” dân và bảo vệ quyền lực của “một chế độ độc tài”. Những luận điểm trên của Song Chi hoàn toàn sai trái, không đúng với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Bởi lẽ, Luật Hình sự Việt Nam quy định rõ: Tử hình chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Không được áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội, phụ nữ có thai khi phạm tội hoặc khi bị xét xử, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử.…

Read more

Sự hiểu biết nông cạn của Nguyễn Hữu Vinh về phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề lớn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy mà trên trang “thgongluan”, lại đăng tải bài viết của Nguyễn Hữu Vinh “Vở kịch tham nhũng đã đến hồi kết”, bình luận sai trái về cái gọi là “Sự độc tài của Đảng là nguồn gốc vững chắc cho sự tham nhũng trong hệ thống chính trị Việt Nam” để đánh giá không trung thực về những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

Sự suy diễn lố bịch của Phạm Trần

Trên trang “Quyenduocbiet, Phạm Trần tán phát bài “Những chứng bệnh suốt đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Y cho rằng: “Trong suy thoái tư tưởng” có biến chứng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang đe dọa sự sống còn của chế độ… Một mặt thừa nhận “có một vài cái đúng”, một mặt chỉ ra “vô số việc sai”, đó là: Hiện nay đảng viên không còn tin vào Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không còn tin vào đường lối lãnh đạo của đảng và nạn tham nhũng, thoái hóa trong cán bộ, đảng viên ngày một gia tăng và Y còn nêu 10 chứng bệnh của Đảng cộng sản Việt Nam đang hành hại nhân dân và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Y lượm lặt, trích dẫn bài viết đăng trên báo, rồi thêm thắt, bình luận tiêu cực, cho đó là những vấn đề hiện hữu bên trong của chế độ, không do bất cứ “thế lực thù địch” nào gây ra mà do chính cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức, có quyền.…

Read more

“Chuyện quốc phòng” không thể “thoáng suy tư”

Vừa qua, trên trang “Baoquocdan”, Lê Nguyễn đã đăng tải bài viết: “Thoáng suy tư về chuyện quốc phòng” với nội dung lợi dụng, bày đặt “chuyện quốc phòng” để xuyên tạc đường lối quốc phòng bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện. Bởi vậy, cần đấu tranh, khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, quan điểm, nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam đang thực hiện là đúng đắn! Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra. Với quan điểm đó, nhiệm vụ quốc phòng là: Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.…

Read more

Những thành tựu của nền giáo dục Việt Nam là không thể phủ nhận

Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, những năm qua, giáo dục Việt Nam có những chuyển biến tích cực, phát triển về nhiều mặt và đạt được những thành tựu to lớn. Điều này không chỉ là một trong những động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng một số vụ việc đơn lẻ xảy ra trong ngành giáo dục, Mạc Văn Trang lại có cái nhìn thiếu khách quan, toàn diện, thậm chí phủ nhận những thành tựu của nền giáo dục Việt Nam, khi cho rằng “nền giáo dục Việt Nam đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, đang gây hoang mang cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và dư luận xã hội”. Song sự thật đã hoàn toàn bác bỏ luận điệu sai trái này của Mạc Văn Trang.…

Read more

Phạm Trần hãy học và tìm hiểu thêm rồi hãy nói

Mới đây, Phạm Trần – kẻ lộng ngôn, thiếu hiểu biết về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang thực hiện, đã đăng trên trang “Thongluan” bài viết: “Những biểu hiện suy thoái trong nội bộ Đảng Cộng sảng Việt Nam”. Nội dung trong bài viết của Y tập trung đề cập đến công tác xây dựng, chính đốn Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII. Với lời lẽ xuyên tạc, giọng điệu hằn học, lộ rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của kẻ cơ hội, phản động nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cuối bài viết Y đặt câu hỏi: Công tác tham nhũng và xây dựng đảng lúc nào cũng chỉ mới “tiến được một bước”. Vậy khi nào thì ông Nguyễn Phú Trọng mới cho dân biết đã tiến lên “bước thứ hai”?./.

Read more

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết một lòng vững bước trên con đường độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc

Cho đến nay, những kẻ chống phá sự nghiệp cách mạng, cuộc sống độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc của dân tộc ta, nhân dân ta vẫn cố tình nhai đi, nhai lại luận điệu “phần lớn người dân đang sống trong nghèo khổ cùng cực, hằng ngày vẫn phải sống trong những ngôi nhà ổ chuột, rách nát và ẩm thấp” rồi cố tình quy kết là do “cái chế độ độc tài ở Việt Nam”, như tên Kiên Trung loan tin trên trang mạng “Quyenduocbiet. com”. Luận điệu xuyên tạc này đã cho thấy sự lố bịch của chúng.

Cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no và hạnh phúc

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã cống hiến toàn bộ sức người, sức của để kháng chiến, kiến quốc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.…

Read more

Nhận diện và bác bỏ luận điệu xuyên tạc đường lối ngoại giao của Việt Nam

Xuyên tạc, phủ nhận đường lối ngoại giao và thành quả cách mạng Việt Nam là một mục tiêu mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang tập trung chống phá.

Mới đây, trên trang “Baotiengdan. com”, bút danh Nguyễn Thông đăng bài “Ngoại giao cây tre”. Trong bài viết, Nguyễn Thông đã nói nhiều đến cây tre Việt Nam, song với suy luận “gãy khúc”, “đứt đoạn”, lồng ghép mưu đồ đen tối, Y cho rằng: “ngoại giao cây tre, thứ sản phẩm ngang ngược của nhà cầm quyền… Ngoại giao cây tre chỉ lừa được kẻ dại khờ hoặc bị kẻ tham lam lợi dụng, chứ không qua mặt được người tử tế”. Thực chất, đây là một luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá đường lối ngoại giao của Việt Nam. Bởi:

Thứ nhất, trong lịch sử và văn hóa Việt Nam, cây tre là hình tượng đặc trưng, luôn gắn bó với dân tộc Việt Nam, mang trong mình cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam, kiên cường mà mềm dẻo, bản lĩnh mà linh hoạt, dung dị mà sáng tạo.…

Read more

Đoàn kết là then chốt của thành công

Đảng ta luôn khẳng định, đoàn kết là giá trị cốt lõi, đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch lại cho rằng, Đảng Cộng sản đang phân biệt, đối xử, kỳ thị các giai tầng trong xã hội, không quan tâm để có chính sách phát triển các dân tộc thiểu số. Thực tế, các thế lực thù địch đang cố tình xuyên tạc chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

1. Kế thừa chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của ông cha: Nước lấy dân làm gốc, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.…

Read more