KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ NHÂN VĂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Giải phóng con người khỏi mọi sự khổ đau, đem lại cho con người một cuộc sống tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của nhân loại và Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra, giành thắng lợi đã minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn đó. Thế nhưng, đi ngược lại giá trị đó vẫn có những kẻ như N.H.Mai và đồng bọn của y, chúng rêu rao rằng: Đây là cuộc cách mạng “lừa dối”, công nhân, nông dân vẫn chỉ là “nô lệ”,  những “con rối và là con mồi của những tham vọng mới…”. Đây rõ ràng là những luận điệu cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại, cần lên án, đấu tranh bác bỏ kịp thời.

Thứ nhất, xóa bỏ giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. 

Read more