Vạch trần “thiển nghĩ” của Phạm Đình Bá

Trên trang Facebook “Việt Nam thời báo”, Phạm Đình Bá viết “tương quan giữa không chịu phát triển, nghèo đói và Trọng” với những “thiển nghĩ” mà tác giả đã tự nhận. Để thấy được những “thiển nghĩ” này của Phạm Đình Bá, cần làm rõ một số nội dung sau:

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật

Phạm Đình Bá lo “các quan sát viên nước ngoài cho rằng Việt Nam là câu chuyện thành công về tăng trưởng nhanh, liên tục và có thành tích giảm nghèo ấn tượng” quên những sai lầm, khuyết điểm làm cho kinh tế – xã hội đất nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm từ 1975 đến những năm 1980. Thực tế là “các quan sát viên nước ngoài” và nhân dân Việt Nam không quên, ngược lại tất cả đều nhớ và ghi nhận Đảng Cộng sản Việt Nam – một Đảng mácxít chân chính nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm động cơ hành động đã “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) nghiêm khắc tự phê bình sai lầm chủ quan duy ý chí trên những chủ trương, chính sách lớn, ở tầm chỉ đạo chiến lược trong cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây, đồng thời đề ra đường lối đổi mới toàn diện nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, đi vào thế ổn định và phát triển.…

Read more