Bác bỏ luận điệu xuyên tạc đường lối ngoại giao của Việt Nam

Trang Facebook “Việt Nam thời báo”, bút danh Đông Đô đăng bài: Cây tre “cô đơn” là biểu tượng của ngoại giao định hướng XHCN của Việt Nam. Nội dung bài viết với những suy luận phản động, xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, bởi vì:

Thứ nhất, cây tre luôn gắn bó với con người, làng quê, dân tộc Việt Nam, tạo nên cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam. Tre phục vụ đất nước, phục vụ người dân, gắn chặt với cuộc sống của người dân Việt Nam: Là nguyên liệu tạo nên công cụ lao động, để làm nhà, làm rào chắn, làm vũ khí… Ngoại giao cũng như vậy, phục vụ đất nước từ những điều nhỏ bé đến mục tiêu lớn lao, trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Cũng như tre dựa vào thổ nhưỡng, ngoại giao dựa vào thế và lực của đất nước, luôn góp phần bảo vệ và làm gia tăng vị thế và uy tín của đất nước.…

Read more