Cảnh giác với những thông tin xấu độc trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng đã tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, một nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới mà cả những năm tiếp theo.

Ấy vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp”, kẻ tự xưng “Nguyễn Ngọc Già” phát tán nhiều thông tin xấu độc xuyên tạc nền tảng tư tưởng và công tác nhân sự Đại hôi XIV của Đảng. Nguyễn Ngọc Già xuyên tạc rằng, “Đảng ta trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong khi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã phạm vào tính vận động, hoàn toàn đứng yên, một dạng chết cứng về tư tưởng, vì thế tư tưởng của toàn bộ các đảng viên cao cấp nhất đều đứng yên rồi”; “Y” còn cố tình bịa đặt rằng, “Vấn đề lựa chọn nhân sự qua các kỳ đại hội đảng không tạo ra bất kỳ yếu tố mới nào …vì trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin…”.…

Read more