CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG CẦM QUYỀN KHÔNG PHẢI LÀ MÔI TRƯỜNG CHO THAM NHŨNG PHÁT TRIỂN!

Phủ nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên trang “rfavietnam”, RFA đã đăng tải bài viết: “Chế độ một đảng cầm quyền là “môi trường thuận lợi cho tham nhũng phát triển””. Nội dung của bài viết chứa đựng những luận điểm hỗn tạp với dẫn chứng cho rằng “độc đảng” là môi trường thuận lợi cho tham nhũng và muốn chống được tham nhũng thì cần phải có “chế độ dân chủ đa đảng”. Những luận điểm của RFA là không đúng! Cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, tham nhũng là căn bệnh bẩm sinh của quyền lực, có ở mọi quốc gia, mọi chế độ chính trị. Lịch sử nhân loại đã cho thấy ở thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có tham nhũng và không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn.…

Read more