GIÁ TRỊ CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII và được công bố ngày 08/12/2013. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, không chỉ thể hiện ý Đảng hợp với lòng Dân, mà còn là sự kết tinh cao độ của ý Đảng và lòng Dân.

Trải qua 10 năm thực hiện bản Hiến Pháp 2013, chúng ta có thể nhận thấy rằng Hiến pháp năm 2013 so với các Hiến pháp trước đó là bản Hiến pháp có nhiều nội dung mới, tiến bộ, mang tính nhân văn sâu sắc, là kết tinh trí tuệ, là thành tựu lý luận, pháp lý của Đảng, Nhà nước ta. Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 với tư cách là đạo luật cơ bản, là xương sống của hệ thống pháp luật quốc gia, hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bước đổi mới và trên con đường hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và từng bước hội nhập; đời sống kinh tế – chính trị, xã hội nước ta từng bước có sự phát triển mới.…

Read more