VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM

Lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống thói hư tật xấu, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; nhằm cung cấp hệ thống tri thức, lý luận khoa học và quan điểm, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng để xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và mục tiêu, lý tưởng cho các lực lượng cách mạng. Song, với mưu đồ chính trị đen tối, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, đưa ra nhiều quan điểm, luận điệu nhằm phê phán, bác bỏ, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa xã hội và vai trò của việc học tập lý luận chính trị. Mới đây, trên trang “doithoaionline”, đối tượng Phạm Trần đã đăng tải nội dung “Sinh viên, đảng viên chán Mác – Ngán Bác”, trong đó đã bóp méo, xuyên tạc vai trò của việc học tập lý luận chính trị; cho rằng giới trẻ đã “thờ ơ với sinh hoạt đảng và không muốn học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”… Bài viết trên là hoàn toàn sai trái về lý luận và thực tiễn, để có cái nhìn đúng đắn về học tập lý luận chính trị ở Việt Nam, đòi hỏi cần làm rõ sự thật và đấu tranh phản bác kịp thời.…

Read more