Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác

Mỗi năm, đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hân hoan, tự hào, hòa niềm vui, mừng Đảng với mừng Xuân. Song, như thường lệ, cứ vào dịp này, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị lại tiếp tục tung ra những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng ta. Mới đây, trang Thoibao đã phát tán bài viết “Công lao đảng, vỏn vẹn có mấy lời” của bút danh Lê Nguyễn.

Vẫn giọng điệu “bổn cũ soạn lại” y cho rằng “Tất cả chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đều không ngoài mục tiêu phục cho cho sự tồn vong của Đảng, cho quyền lợi của lãnh đạo đảng cộng sản”. Rõ ràng đây là sự bịa đặt trắng trợn, với ý đồ chính trị thâm hiểm, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, với dân tộc, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more