TINH THẦN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TA

Từ khi thành lập, với thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn, mang tầm vóc thời đại. Đó là kết quả việc nắm vững, trung thành tuyệt đối, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cách mạng Việt Nam để xác định đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn. Đồng thời, là kết quả của nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đưa đường lối cách mạng vào thực tiễn cuộc sống.

Ngay tại Hội nghị thành lập (ngày 3/2/1930), với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đã xác định được Chính cương, Sách lược vắn tắt, chỉ rõ con đường cách mạng Việt Nam là: Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng, để đi tới xã hội Cộng sản.…

Read more