VẠCH TRẦN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM CỦA HOÀNG LAN MỘC CHÂU

Vừa qua, trên mạng internet, Hoàng Lan Mộc Châu đã đăng tải bài viết với tựa đề “Việt Nam loạn lạc vì không có nhân quyền, tôn giáo bị tha hóa, và quan lại hủ bại” với những luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Y vu cáo chính sách của Nhà nước Việt Nam là “triệt hạ, chia rẽ và phá hoại tôn giáo từ ngay nội bộ”. Đặc biệt, y bịa đặt “từ khi nắm quyền, các tôn giáo là đối tượng hàng đầu để Đảng Cộng sản triệt hạ. Hàng loạt cơ sở tôn giáo bị phá hủy, tịch thu, hàng loạt tu sĩ bị cầm tù, bị giết hại”. Theo đó, thực hiện âm mưu kích động, chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, cần nhận thức đúng về nhân quyền, chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam là cơ sở để vạch trần những luận điệu sai trái của những phân tử phản động như Hoàng Lan Mộc Châu.…

Read more