Cảnh giác trước cái gọi là “Công đoàn độc lập”

Ngày 03 tháng 12 năm 2023, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Lợi dụng sự kiện này, trên trang “Vietnamthowibao”, các thế lực thù địch lại tung ra nhiều bài viết, trong đó có bài “Việt Nam tiếp tục “độc quyền chính trị” về công đoàn” của Hoài Nguyễn. Bài viết cho rằng “sớm muộn gì thì Đảng cũng sẽ “vô hiệu hóa” giấc mơ về những “công đoàn độc lập” của giới dân chủ Việt nam”. Đây thực chất là luận điệu phản động, cổ súy cho âm mưu thành lập cái gọi là “Công đoàn độc lập” nhằm kích động, chia rẽ mối quan hệ giữa giai cấp công nhân với Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn.

Như chúng ta đã biết, theo quy định tại Hiến pháp 2013, Luật Công đoàn năm 2012, Điều lệ Công đoàn và một số văn bản hướng dẫn liên quan đã quy định: Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.…

Read more