BẢO VỆ SỰ ƯU VIỆT, TIẾN BỘ CỦA DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam luôn là vấn đề nóng bỏng mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động quyết liệt chống phá, thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ CNXH ở nước ta. Mới đây, trên trang Facebook: Người Buôn gió, bút danh Người Buôn gió đã xuyên tạc dân chủ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên CNXH ở nước ta; xuyên tạc vị trí vai trò người đứng đầu của Đảng khi cho rằng: “Việt Nam đang vận hành theo thể chế quân chủ CNXH “Thể chế quân chủ CNXH đang hướng tới tương lai phá sản trong tương lai gần” … Người Buôn gió cần biết rằng:

Thứ nhất, chế độ quân chủ và dân chủ XHCN ở Việt Nam là hoàn toàn khác nhau.

Read more