VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Văn hóa trong chính trị là hệ giá trị văn hóa được con người lựa chọn tiếp nhận và biểu hiện ra trong quá trình hoạt động chính trị và là giá trị cốt lõi của mỗi hệ thống chính trị. Nó thể hiện nhận thức về chính trị, lý tưởng, niềm tin vào chính trị và cách thức tham gia vào đời sống chính trị của các chủ thể theo những chuẩn mực phù hợp với mục tiêu chung của xã hội. Thế nhưng, trên trang “Danchimviet”, Đinh Lâm Thanh lại đăng tải bài “Tương quan giữa văn hóa và chính trị”. Nội dung bài viết thể hiện rõ bản chất phản động, cực đoan, vu khống, bôi nhọ vai trò lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngay đầu bài viết, Đinh Lâm Thanh đã nhận định rằng “Một đất nước cai trị bởi cộng sản và dân tộc bị phân hóa làm hai với hai nền văn hóa chống đối nhau thì vấn đề tách rời chính trị ra khỏi văn hóa là không thể xảy ra”.

Read more