GIÁM SÁT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÂN DÂN

Giám sát chính là hoạt động thể hiện bản chất dân chủ trực tiếp của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, hoạt động này ngày càng hoàn thiện, cùng với các hoạt động khác của thể chế chính trị. Song, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam. Vừa qua, trên Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, Diễm Thi có bài viết: “Quyền giám sát của Nhân dân đối với ĐCSVN chỉ nằm trên giấy”, cho rằng quyền giám sát của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xã hội mới chỉ nằm trên giấy, Nhân dân vẫn chưa có cơ hội thực hiện; đồng thời kêu gọi duy trì một xã hội dân sự. Thực tế, Diễm Thi đang cố tình không hiểu quyền giám sát của Nhân dân và kích động “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam.…

Read more