Tổ chức Rise – Chiêu trò mới của tổ chức khủng bố Việt Tân

Với bản chất chống phá quyết liệt, không từ một thủ đoạn nào, tổ chức phản động khủng bố Việt Tân có nhiều sự điều chỉnh trong chiến lược hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Chúng lập ra nhiều tổ chức ngoại vi làm cánh tay nối dài, một trong số đó là tổ chức Rise. Đây được gọi là “sáng kiến thể hiện lương tâm người Việt hải ngoại” do những thành viên cốt cán của Việt Tân thành lập. Chúng sử dụng mọi chiêu thức để hà hơi, tiếp sức đẩy mạnh hoạt động của tổ chức, trong đó có việc đăng tải các bài viết đánh bóng tên tuổi trên các diễn đàn. Mới đây, với bài viết “Rise tích cực hỗ trợ phong trào xã hội Việt Nam”, Cảnh Chân đã ra sức cổ súy cho tổ chức khi đánh giá đây là “một NGO tiên phong trong đào tạo, thúc đẩy liên kết các phong trào dựa vào người dân để mang lại thay đổi xã hội tại Việt Nam”.…

Read more

Project88 xuyên tạc, bịa đặt tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Một trong những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, phản động, và những đối tượng cơ hội chính trị triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Bằng chứng là, gần đây trên trang mạng xã hội của Đài VOA đã phát tán bài viết có tựa đề: “Project88 tố cáo Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị Việt Nam vi phạm nhân quyền”. Bài viết cho rằng: Chỉ thị 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về “đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thương mại” là: mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và đưa ra kế hoạch đối phó với những mối đe dọa ấy bằng cách vi phạm một cách hệ thống các quyền của 100 triệu người dân trong nước;… và “các lãnh đạo Việt Nam tuyên chiến với nhân quyền”… Đây là những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more

Nhận diện và đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái: “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, tiến hành nhiều thủ đoạn, nhiều hướng tấn công theo phương châm đánh “mềm, ngầm, sâu” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tác động đến mọi đối tượng bằng con đường kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy yếu nội bộ bên trong nước ta và tiến tới bạo loạn lật đổ chế độ chính trị. Đặc biệt, chúng tập trung chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, như đưa ra luận điệu sai trái:“Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Để nhận diện và đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái này, chúng ta cần làm rõ một số nội dung cơ bản sau:                                                                                                            

1.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “TÙNG PHONG” VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA

Trải qua gần 40 năm đổi mới đất nước, chính sách, pháp luật về đất đai của Việt Nam đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn… Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được bảo đảm và phát huy. Đi ngược thực tế đó các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc, kích động, chống phá đường lối, chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước ta.

Bài viết “Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cỗ xe vừa đạp thắng vừa đạp ga” của Tùng Phong đang được phát tán trên nhiều diễn đàn phản động là một ví dụ rằng: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý… cản trở phát triển đất nước”; do đó phải “sở hữu tư nhân về đất đai”.…

Read more

Kiên Quyết Đấu Tranh Phản Bác Luận Điệu “Người Cộng Sản Việt Nam Thường Xuyên Vi Hiến”

Gần đây, trên diễn đàn phản động đã đăng tải, phát tán bài viết “Vi hiến là gì và tại sao người CSVN thường xuyên vi hiến” của Đào Tăng Dực với luận điệu: Đảng viên thiếu hiểu biết về hiến pháp và luật pháp vì chưa bao giờ sinh hoạt trong môi trường pháp trịnhân dân rất ngu si và không hiểu gì về hiến pháp và luật pháp”. Phải khẳng định, những luận điệu này là sai trái nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp phá hoại, vô hiệu hóa cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta “Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý, điều hành xã hội – Nhân dân làm chủ”; gây tâm lý hoài nghi, dao động, làm tổn hại đến mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân; làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.…

Read more

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN – THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Hơn 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa đất nước tiến lên, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong suốt chặng đường đó, Đảng ta luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ấy vậy mà, gần đây trên các diễn đàn phản động đã phát tán bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam có mang lại hạnh phúc cho dân như họ tuyên truyền?” của Diễm Thi xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là luận điệu phi lý, phiến diện, thiếu khách quan cần nhận diện, đấu tranh, bác bỏ.

Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu, động lực phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân” và “một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.…

Read more

SỰ THẬT VỀ NHÓM HỖ TRỢ NGƯỜI THƯỢNG (MSGI) VÀ NHÓM NGƯỜI THƯỢNG VÌ CÔNG LÝ (MSFJ)

Lợi dụng vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch đã thành lập và đưa vào hoạt động các hội, nhóm trái pháp luật nhằm hô hào, vận động những kẻ bất mãn, cực đoan tham gia. Thông qua mạng xã hội, chúng kích động những người thiếu hiểu biết hiểu sai về việc chính quyền xử lý một số đối tượng vi phạm pháp luật. Sau đó, chúng đưa ra những thông tin sai lệch để vu cáo, xuyên tạc Việt Nam phân biệt đối xử, đàn áp người người dân tộc thiểu số. Nguy hiểm hơn, chúng còn lu loa đến các tổ chức quốc tế hòng lôi kéo sự ủng hộ và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết “CSW phản đối việc Việt Nam liệt hai nhóm người Thượng là tổ chức khủng bố” của Đài VOA đăng trên  Voatiengviet xuyên tạc Bộ Công an Việt Nam đưa “ Nhóm hỗ trợ người Thượng (MSGI)” và “Người Thượng vì công lý (MSFJ)” vào danh sách các tổ chức khủng bố là một điển hình.…

Read more

THÀNH TỰU TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Bài viết “Tham nhũng vẫn cười vào mũi Đảng” của Phạm Trần đang được phát tán trên mạng xã hội với luận điệu “chế độ một đảng cầm quyền độc tài đã đẻ ra tham nhũng và Đảng CSVN đã thất bại trước những kẻ tham nhũng”. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, cố tình xuyên tạc nhằm làm sai lệch bản chất, kết quả, ý nghĩa công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Thứ nhất, bất kỳ một thể chế chính trị nào cũng không ngăn ngừa được sự nảy sinh tham nhũng.

Tham nhũng là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Sự quản lý kinh tế – xã hội lỏng lẻo sẽ tạo ra sơ hở cho các hành vi tiêu cực nảy sinh, trong đó có tham nhũng.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA PHÓNG VIÊN VIỆT NAM THỜI BÁO

Xuyên tạc chính sách tự do tôn giáo là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, nhằm chống phá cách Mạng nước ta. Điển hình như bài viết: “Nhà nước Việt Nam bách hại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” của Phóng viên Việt Nam thời báo đang được phát tán trên các diễn đàn phản động. Nội dung của bài viết thể hiện rõ mưu đồ lợi dụng Phật giáo để xuyên tạc thực tiễn tự do tôn giáo, làm cho một số tăng ni, phật tử, quần chúng nhân dân hiểu sai về chính sách tự do tôn giáo, tình hình hoạt động của Phật giáo ở Việt Nam, gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm quyền bình đẳng, tự do về tôn giáo, nhưng kiên quyết xử lý những vi phạm pháp luật.

Read more