Phạm Trần kẻ xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, trên trang “Baoquocdan”, Phạm Trần một kẻ phản động đã thông tin, tuyên truyền và xuyên tạc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng tình trạng tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam có xu hướng gia tăng và sẽ gây khó khăn, trở ngại cho công tác “xây dựng, chỉnh đốn đảng”. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, bởi vì:

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm cần thiết, tất yếu khách quan nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước, để phát triển đất nước. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.…

Read more