Phản bác luận điệu xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

Mới đây, trên nhiều trang mạng phản động, Nguyễn Huyền đã đăng bài viết “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và những lỗ hổng” với nội dung xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Tác giả đã suy diễn rằng, có nhiều “lỗ hổng” trong thực hiện nguyên tắc này trên thực tế như: “cá nhân người đứng đầu hoặc nhóm thiểu số quyền lực lấn át tập thể”, rằng việc thảo luận, biểu quyết trong Đảng chỉ là “theo ý định có sẵn”“những ý kiến thuộc về thiểu số sẽ bị loại bỏ hoặc ngăn chặn” … Đây là những lập luận phi khoa học, phi thực tiễn, mang ý đồ chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần thấy rằng:

Thứ nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc rường cột để xây dựng Đảng thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi người, vừa tạo nên sức mạnh tổng hợp của tổ chức.…

Read more

Bác bỏ những luận điệu sai trái, phủ nhận vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng xem đây là mũi nhọn đột phá hòng xoá bỏ thành quả cách mạng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản Chủ nghĩa. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối ấy, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra những lý lẽ, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò và hạ thấp uy tín của Đảng. Mới đây, trên trang mạng phản động “Quyenduocbiet”, Nguyên Anh đã phát tán bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam đã đến lúc đào thải”. Và cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, phe cánh, tham nhũng” … Đây là luận điệu sai trái, vô căn cứ, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và đấu tranh bác bỏ, bởi:

1.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG SUY DIỄN SAI TRÁI, CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Lợi dụng việc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họp ngày 21/3/2024, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, trên một số trang mạng xã hội có nhiều bài viết suy diễn sai trái, xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó phải kể đến bài viết của Chánh Thành với tiêu đề: “6 năm 8 đời chủ tịch nước: một đảng nhưng nhiều phái” đăng trên trang “Vietnamthoibao. Y cho rằng: “Nhà nước Cộng sản Việt Nam trước đây vẫn được tuyên truyền là ổn định với thể chế đơn nguyên, không tranh cử.

Read more

Bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của Lê Quốc Quân

Mới đây, Lê Quốc Quân – cái tên không còn xa lạ trên diễn đàn “Voatiengviet” đã đăng tải và phát tán nội dung “Tin đồn, tự do báo chí và cải tổ chính trị”. Vẫn chiêu bài cũ rích “tự do báo chí” với tiếng nói lạc điệu, mơ hồ, y cho rằng “nhà báo Việt Nam đang bị (hoặc tự) “bịt miệng”, từ đó quy chụp ở Việt Nam “nhân quyền, sau Đảng quyền”. Thực chất đây chỉ là sự phụ họa bình phẩm, xuyên tạc tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Song, cả phương diện lý luận và thực tiễn đã cho chúng ta thấy:

1. Một Việt Nam với quyền tự do báo chí rộng mở

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí Việt Nam phát triển.…

Read more

THỰC TIỄN VIỆT NAM BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠC CỦA PHẠM TRẦN

Mới đây trên nhiều trang mạng phản động Phạm Trần đã phát tán bài viết: “94 năm có đảng – 94 năm mất tự do, tụt hậu”. Với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc, y cho rằng “đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ”. Tuy nhiên, thực tiễn đất nước Việt Nam là minh chứng sinh động bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của Phạm Trần.

Thực tế cho thấy, từ khi thành lập đến nay, với đường lối đúng đắn và bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc, tiến hành công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.…

Read more

ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở NƯỚC TA

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân…

Vậy mà, các thế lực thù địch vẫn ra sức xuyên tạc, đưa ra nhiều luận điệu sai trái, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Trên trang phản động của RFA một số phần tử phản động cố ý xuyên tạc, cho rằng: “Ý kiến của nhân dân trong mọi trường hợp đều không được lắng nghe”; và kích động: “Nếu ai nói gì trái ý người có chức quyền có thể bị trả thù, trù dập…”.…

Read more

Nông Văn Tiềm – Kẻ ba hoa về nhân sự ở thượng tầng

Lợi dụng việc Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV họp chuẩn bị các nội dung quan trọng cho công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Đảng khóa XIV và việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước, cho thôi làm đại biểu quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước lập tức mượn cớ “nhào nặn”, “suy diễn” chĩa mũi nhọn công kích vào công tác phòng, chống tham nhũng và công tác nhân sự cấp cao của Đảng ta.…

Read more

Đấu tranh với luận điệu tính “chính danh” của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Mới đây, trên trang mạng “Rfavietnam” đăng bài viết: Có bao giờ ĐCSVN tự đặt cho mình câu hỏi: “Tính chính danh” bắt đầu từ đâu?. Với luận điệu hết sức phản động, chứa đựng nhiều mẫu thuẫn đánh giá, nhận xét mang tính hồ đồ, chủ quan, áp đặt, khi cho rằng: “Với não trạng độc tài – toàn trị, bất cứ ai dám nêu vấn đề ấy ra, dù bất kể ở đâu, trong tổ chức Đảng hay ngoài xã hội dân sự, thay vì tìm hiểu căn nguyên vấn đề…”

1. “Chính danh là một khái niệm chính trị – đạo đức, có nghĩa là làm cho đúng danh xưng, danh phận, khiến cho danh và thực phù hợp với nhau. Khái niệm chính danh xuất hiện trong thiên “Tử Lộ”, sách “Luận Ngữ”, với lời của Khổng Tử chủ trương về công việc chính trị “tất phải chính danh trước”, nghĩa là “vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC TA

Gần đây, nhân sự kiện Quốc Hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng, các phần tử cơ hội chính trị đã phát tán nhiều bài viết với luận điệu xuyên tạc nhằm kích động dư luận hòng làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong bài viết phản ứng của người dân trước chuyện lãnh đạo mất ghế, chúng cho rằng: việc bầu Chủ tịch Nước của Quốc hội Việt Nam là không dân chủ, nên người dân “xa lánh” và cảm thấy“nhàm chán”. Song thực tiễn đã bác bỏ những luận điệu xảo trá, phản động đó.

Điều 87, Hiến pháp 2013 của Việt Nam quy định: “Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội”. Thực thi Hiến pháp, ngày 2/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về việc bầu Chủ tịch Nước, nhiệm kỳ 2021-2026.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động phát tán bài viết: “Khi dân chủ hoá trở thành một lựa chọn của thực tế” của Viễn Dương, bài viết cho rằng: “Đảng Cộng sản thất bại hoàn toàn trong lý luận thực tiễn”… viện dẫn hết sức phiến diện, bôi đen thực tiễn sống động nhiều thành tựu phát triển của đất nước hiện nay khi cho rằng “mù quáng tin vào một niềm tin rằng chế độ cộng sản sẽ tồn tại”,… từ những quy chụp này, chúng truyền bá tư tưởng chính trị đối lập nhằm lồng ghép vào đó các quan điểm sai trái, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là luận điệu phi lý, phiến diện, thiếu khách quan cần đấu tranh, bác bỏ.

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.…

Read more