THÀNH TỰU CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phát huy thế và lực mới của đất nước, công tác đối ngoại của Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế, uy tín đất nước. Thế nhưng với mưu đồ xấu, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, các thế lực thù địch, phản động vẫn ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại. Bài viết: “Khi rõ ràng, sòng phẳng… sợ gì là chủ trương đối ngoại của chế độ” của Đăng Đình Mạnh đang được phát tán trên nhiều diễn đàn phản động là một ví dụ. Y cho rằng: “Thành tựu đối ngoại của chính quyền cộng sản là tự tán dương; Đảng Cộng sản không có công trạng gì (!)”

Read more