THỰC TIỄN VIỆT NAM BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠC CỦA PHẠM TRẦN

Mới đây trên nhiều trang mạng phản động Phạm Trần đã phát tán bài viết: “94 năm có đảng – 94 năm mất tự do, tụt hậu”. Với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc, y cho rằng “đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ”. Tuy nhiên, thực tiễn đất nước Việt Nam là minh chứng sinh động bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của Phạm Trần.

Thực tế cho thấy, từ khi thành lập đến nay, với đường lối đúng đắn và bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc, tiến hành công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.…

Read more