CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ CỦA BBC

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định 41) được ban hành là cấp thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Tuy nhiên, Quy định này đang trở thành một trong những tâm điểm, được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để chống phá công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình như bài viết: Quy định 41 của Bộ Chính trị giúp cán bộ cấp cao “hạ cánh an toàn” của BBC đang được phát tán rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động trong thời gian gần đây. Với góc nhìn lệch lạc, bài viết cho rằng Quy định 41 đưa ra Quy trình “xin thôi” hay còn gọi là “hạ cánh an toàn”, giúp Đảng giữ hình ảnh trong mắt công chúng và giúp các đảng viên cao cấp mắc sai phạm thoát khỏi khả năng bị truy tố hình sự.

Read more