THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHỦ TỊCH SỐNG MÃI !

Trong lịch sử nhân loại, ít có những bậc vĩ nhân, những lãnh tụ cách mạng, ngoài công lao to lớn làm thay đổi trật tự một chế độ xã hội lỗi thời, lạc hậu bằng một chế độ xã hội mới tiến bộ hơn, dân chủ hơn, còn làm thay đổi phong cách của cả một thế hệ người, một chế độ, một đất nước và có ảnh hưởng to lớn đến phong trào giải phóng dân tộc nhân dân trên toàn thế giới. V.I.Lênin và Hồ Chí Minh là những con người như thế. Thân thế, sự nghiệp của Người tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam; ghi dấu ấn sâu đậm với lòng kính trọng, yêu mến của bạn bè khắp nơi trên thế giới. Vậy mà vẫn có những kẻ táng tận lương tâm, tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của Người vì những mưu cầu cá nhân thấp hèn.…

Read more