Phản bác luận điệu xuyên tạc của Lê Quốc Quân

Lợi dụng việc Quốc hội Việt Nam họp bất thường vào ngày 2/5/2024 để bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Vương Đình Huệ vừa qua, trên trang “Voatiengviet”, Lê Quốc Quân có bài viết: “Quốc hội, nhân dân và những võ sỹ giác đấu”. Y cho rằng, Quốc hội Việt Nam không phải là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, mà đang trở thành bù nhìn, là công cụ để Đảng Cộng sản, hợp thức hoá quyết định công tác cán bộ, trường hợp Ông Vương Đình Huệ là một ví dụ điển hình. Thực tế, Lê Quốc Quân đang cố tình xuyên tạc vai trò của Quốc hội và quan điểm của Đảng ta về công tác cán bộ.

1. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.…

Read more