ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA CỦA “NGUYỄN GIA KIỂNG”

Cương lĩnh 2011 xác định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp” kẻ tự xưng Nguyễn Gia Kiểng lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá Đảng và Nhà nước ta.…

Read more