VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU KÍCH ĐỘNG, CHIA RẼ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VỚI TỔ QUỐC

Vừa qua trên trang “Radiodlsn”, có bài “Nói với Người CS: Đặc tính đa dạng của Cộng đồng VN Hải Ngoại” của Hoàn Ân và Tiến Văn. Trong đó đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài; kích động chống phá, gây chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc. Xuất phát từ tư tưởng thù địch lòng hận thù mà xuyên tạc bản chất, ý nghĩa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.…

Read more