Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc Phiên đối thoại về Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

Một trong những âm mưu thâm độc và xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động là dưới chiêu bài bảo vệ “dân chủ”, “nhân quyền”, để lôi kéo, kích động quần chúng đòi tự do, dân chủ, nhân quyền theo tiêu chí phương Tây, tiến tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện mưu đồ thâm hiểm đó, ngày 11/5/2024, trên trang blog Đài Á Châu Tự Do (RFA) tán phát bài “Hơn 300 khuyến nghị cho Việt Nam tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc”, nội dung xuyên tạc Phiên đối thoại về Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; phủ nhận giá trị tự do, dân chủ ở Việt Nam; vu cáo chính quyền “vi phạm” nhân quyền trên nhiều lĩnh vực; “khuyến nghị” Việt Nam “cần tu chỉnh” Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013 về “độc quyền” lãnh đạo của Đảng.…

Read more