CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH 41 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Trên trang “DoithoaionlineTiến Văn, đăng bài viết: “Nói với người cs:Quy Định 41 Của Bộ Chính trị”….cho rằng: “Qui trình “xin thôi chức”- hạ cánh an toàn đã được đảng Hồ-Tàu mới lập thành văn bản cách đây vài năm, đó là Qui Định 41 của Bộ Chính trị ban hành vào cuối 2021”…. Phải khẳng định rằng, đây là những luận điệu phản động nhằm xuyên tạc, bóp méo Quy Định 41 của Bộ Chính trị, âm mưu thâm độc chống phá công tác cán bộ của Đảng ta.

1. Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, thay thế Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2/10/2009 của Bộ Chính trị. Quy định số 41-QĐ/TW ra đời rất cấp thiết, kịp thời, đáp ứng tình hình hiện nay và chứa đựng nhiều điều mới so với trước đây.…

Read more