Vạch trần luận điệu xuyên tạc và chống phá của Lê Quốc Quân

Thời gian qua, lợi dụng sự thay đổi về nhân sự của Đảng, Nhà nước ta, các tổ chức phản động như Việt Tân, VOA tiếng Việt, Đài Á Châu tự do (RFA), Chân trời mới Media… đồng loạt đăng tải các bài viết, bài nói chống phá đường lối lãnh đạo, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ của Đảng, Nhà nước ta.

Trên trang “Voatiengviet” Lê Quốc Quân đăng tải bài viết cho rằng: Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới, được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 9/5/2024 dự báo sẽ trở thành một “vũ khí” vô cùng nguy hiểm để các bên có thể sử dụng “thanh trừng” lẫn nhau.

Mặc dù, những âm mưu, thủ đoạn này không mới, nhưng hết sức thâm độc và xảo quyệt.…

Read more