Văn hóa Việt Nam – Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Vừa qua trên trang “Rfatiengviet”, Đài RFA phỏng vấn của một số đối tượng cơ hội, bất mãn với chính quyền và nhân dân Việt Nam liên quan đến bài báo “An ninh văn hóa trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay” được đăng trên Tạp chí Tuyên giáo. Trong đó chúng cho rằng “Đây là một quan niệm xuất phát từ tinh thần toàn trị của chế độ, ở một nước mà văn hóa phải dựa trên quan điểm cực đoan…”, và cho rằng “văn hóa Việt Nam là một văn hóa ngoại lai…”. Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, mục đích nhằm tuyên truyền những sản phẩm xấu độc vào đời sống nhân dân, từng bước hủy hoại sức sống của văn hóa dân tộc, đồng thời phủ nhận những giá trị vốn là nền tảng văn hóa tinh thần dân tộc.…

Read more