BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ “DÂN CHỦ, ĐẢNG ĐỨNG TRÊN, ĐỨNG NGOÀI PHÁP LUẬT” Ở VIỆT NAM

Từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên trang “saigonnhonews”, Lão Thất phát tán bài viết “Tình hình chính trị ở Việt Nam hiện nay: Lửa cháy trên bàn cờ”, nội dung xuyên tạc, phủ nhận dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam; xuyên tạc Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; vu cáo “Đảng đứng ngoài, đứng trên pháp luật”; hạ thấp vị trí, vai trò của hệ thống pháp luật ở Việt Nam; kích động mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân với Đảng; đồng thời, Lão Thất cho rằng, bầu cử chính là giai đoạn mà ý chí và nguyện vọng của nhân dân đã bị đảng tước đoạt, từ lòng dân biến thành ý đảng.…

Read more