CUỐN SÁCH “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG PHẢI LÀ SỰ ÁP ĐẶT TƯ TƯỞNG CÁ NHÂN

Gần đây, việc xuất bản cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị các thế lực thù địch tung ra nhiều bài viết xuyên tạc, chống phá. Điển hình trên trang “Bbc” đã có bài viết với tiêu đề: “Tổng Bí thư tiếp tục ra sách: Truyền bá “Tư tưởng Nguyễn Phú Trọng”?”, nội dung bài viết cho rằng đây là một nỗ lực để áp đặt tư tưởng cá nhân hoặc nói cách khác là “tư tưởng Nguyễn Phú Trọng” lên xã hội Việt Nam. Những quan điểm này, không chỉ thiếu căn cứ mà còn thể hiện sự hiểu biết sai lầm hoặc cố tình xuyên tạc mục đích của cuốn sách cũng như vai trò của Tổng Bí thư.

Thứ nhất, cuốn sách khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước, không phải là sự áp đặt tư tưởng cá nhân

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tài liệu quý giá giúp định hướng phát triển văn hóa đất nước.…

Read more