VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM CỦA NGUYÊN ANH

Để thực hiện mục tiêu chống phá công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mới đây, trên trang “Quyenduocbiet. com”, Nguyên Anh lại đăng bài “Xây dựng CNXH bằng nước bọt!” để phủ nhận sạch trơn những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Đặc biệt, Y đã trắng trợn xuyên tạc, đặt điều về phát triển giáo dục và y tế ở Việt Nam. Song, sự thật ở Việt Nam đã và đang bác bỏ mọi luận điệu chống phá này của Nguyên Anh. Bởi lẽ:

1. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân; xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Do đó, các chính sách của nhà nước đều hướng đến quyền và lợi ích của nhân dân.…

Read more

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HIẾN PHÁP, CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, tính tối thượng của Hiến pháp luôn được bảo đảm. Thế nhưng, trên Facebook: Đài Á châu tự do Đông Phong, với bài viết “Hạt giống” Hiến pháp và pháp luật chuẩn mực”, cho rằng: “Việt Nam hiện tại với cơ chế tập trung, quyền lực nằm trong tay giai cấp thống trị một cách tuyệt đối, họ vừa tham gia Lập pháp, vừa tham gia Hành pháp, cũng kiêm nhiệm luôn Tư pháp thì sự tha hóa quyền lực là không thể tránh khỏi”. Thực chất, đây là luận điệu xuyên tạc Hiến pháp, chống phá Việt Nam.

Thứ nhất, cần hiểu đúng cơ chế lập hiến và Hiến pháp Việt Nam.

Ở Việt Nam, Hiến pháp phản ánh ý chí và nguyện vọng chung của dân tộc và toàn thể nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam; là cơ sở pháp lý cho xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.…

Read more

ĐẨY MẠNH NÊU GƯƠNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 847 CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại những di sản vô cùng quý giá, có giá trị lý luận và thực tiễn, một trong những di sản đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong đó, đặc trưng nổi bật về phong cách là nêu gương, nói đi đôi với làm.

Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cán bộ, đảng viên thực hành nêu gương, nhưng trước hết phải nêu gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nói phải đi đôi với làm; có như vậy nhân dân mới tin tưởng, mới phục và tự nguyện, tự giác nghe theo, tin theo và làm theo.…

Read more

Bác bỏ luận điệu chống phá đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xuyên tạc, phủ nhận đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa là mục tiêu trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Mới đây, trên trang Tintuchangngayonline”, Bùi Quang Vơm, với bài viết: Liệu Việt Nam có thể tự cải cách? đã xuyên tạc rằng: “Chấp nhận thị trường là chấp nhận tư bản chủ nghĩa, phản bội lý tưởng xã hội chủ nghĩa, phản bội chủ nghĩa Mác – Lênin”. Quan điểm này là hoàn toàn sai trái:

1. Về lý luận: Lịch sử phát triển kinh tế thị trường đã chỉ ra, kinh tế thị trường xuất hiện từ xã hội nô lệ, hình thành trong xã hội phong kiến và phát triển mạnh trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa ra đời là những tiền đề quan trọng cho sự hình thành kinh tế thị trường.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN HUYỀN

Xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, vu cáo cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội là một trong những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch. Trên trang “Doithoaionline”, bút danh Nguyễn Huyền đã cố tình đăng bài xuyên tạc “năng lực của Tổng bí thư suốt gần 3 nhiệm kỳ đã không thuyết phục được cho yêu cầu “Tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng”. Đây là luận điệu phản động, nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gây mất niềm tin của nhân dân vào Tổng Bí thư và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Trước hết Nguyễn Huyền cần biết rằng: Đối với mỗi đảng chính trị, đảng cầm quyền ở bất kỳ quốc gia hay thể chế chính trị nào, đều phải tiến hành lựa chọn, bầu cử bộ máy lãnh đạo tiêu biểu, có đầy đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU VU CÁO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xuyên tạc, vu cáo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng là một trong những chiêu trò, trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Trên trang Doithoaionline, bút danh Phạm Trần đăng bài “Ai giao quyền lãnh đạo cho Đảng CSVN?”, xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền lãnh đạo là phản dân chủ vì dân chưa bao giờ bỏ phiếu giao quyền cai trị cho Đảng; “lịch sử nào” đã chọn Đảng thay dân? Nói cách khác là Đảng của ai và đại diện cho tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam”. Thực chất mưu đồ chính trị của Phạm Trần và đồng bọn của y là nhằm hạ thấp vai trò, uy tín, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, nên cần phải đấu tranh bác bỏ:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan.
Read more

Bác bỏ quan điểm phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch tập trung chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên các lĩnh vực, như trên trang “Vietnamthoibao”, với bút danh Phạm Đình Bá đăng bài “Xung đột và huyền thoại trong “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Y đã dẫn giải bài viết của Nguyễn Hữu Đổng lập luận cho rằng: “mô hình kinh tế nầy là giả tạo, nhất là việc đảng có thể dùng chủ nghĩa xã hội để định hướng kinh tế thị trường… như thế là trái với quy luật khách quan, rất cần phải được loại bỏ khỏi hiến pháp”. Thực chất đây là một luận điểm chống phá với mưu đồ hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận bản chất tốt đẹp, tính tất yếu khách quan trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Nhận diện mưu đồ chống phá của Thuyên Hoa

Đọc những trang đầu của bài viết “Làm Chủ tịch nước là làm gì?”, của bút danh Thuyên Hoa, đăng trên baoquocdan, nhiều người dễ lầm tưởng đó chỉ là những góp ý bình thường. Tuy nhiên, thực chất đây là một bài viết với mưu đồ, ẩn ý sâu xa nhằm gây mất đoàn kết, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang.

Trong bài viết, Thuyên Hoa đã diễn giải nhiều nội dung thiếu khách quan và không có cơ sở khoa học, Y cho rằng: “Các đời Tổng bí thư, rồi cả người lãnh đạo Quân đội lẫn lãnh đạo Công an đều thống nhất và kiên quyết rằng sự chỉ đạo, lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân phải thuộc về Đảng… thế thì quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước nằm ở đâu?”.…

Read more

Sự ngộ nhận của Triệu Tử Long

Trên trang Vietnamthoibao bút danh Triệu Tử Long đăng bài Điều 4 Hiến pháp và sự cần kíp của Tòa Bảo hiến!”, Y ngộ nhận cho rằng “Vì ủng hộ Điều 4, Hiến pháp 2013 nên cần kíp có Tòa Bảo hiến để bảo vệ sự liêm chính của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thực chất đây chỉ là chiêu trò cũ của Y và đồng bọn, nhằm mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, Hiến pháp Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, nói đến cơ chế bảo hiến, hay tòa bảo hiến. Trên thế giới có nhiều mô hình bảo hiến, đơn cử như: Mô hình bảo hiến phi tập trung, là mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp đều có chức năng và thẩm quyền giám sát tính hợp hiến. Mô hình bảo hiến kiểu Pháp, ở mô hình này, chỉ được giám sát tính hợp hiến của văn bản được phê chuẩn bởi nghị viện nhưng chưa được ban hành bởi tổng thống.…

Read more

Nguyên Anh – Kẻ ngộ nhận

Mới đây, trên trang Quyenduocbiet, bút danh Nguyên Anh đã đăng bàiMột cái đảng hèn hạ, bế tắc! với nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó được nhận diện, bởi vì:

1. Đọc nội dung bài viết cho thấy, Nguyên Anh đã đưa ra những nhận định thiếu cơ sở học khi cho rằng: Nền “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” chỉ là một giải pháp vá víu, cóp nhặt cho qua những giai đoạn khó khăn của đảng”.

Xin thưa với Nguyên Anh rằng: Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trình độ lực lượng sản xuất thấp, hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại, cho nên nhất thiết phải trải qua thời kỳ quá độ với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau.…

Read more