Đập nát “diễn biến hòa bình” thì cái đuôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rụng, rơi

“Diễn biến hòa bình” tác động, chỉ đạo, dẫn dắt, định hướng và lôi kéo quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi vào quỹ đạo chống cộng của nó. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà trước hết là về tư tưởng chính trị của một bộ phận cá nhân hay tổ chức sớm muộn ắt sẽ rơi vào quỹ đạo, tiệm tiến đến bản chất thù địch, chống cộng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc, phản động và các lực lượng thù địch đưa đến. Sự thoát ly, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tiến đến quỹ đạo của chủ nghĩa chống cộng, rơi vào lập trường cá nhân của giai cấp tư sản của quá trình, hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là không thể tránh khỏi và tất yếu như nhau. Read more